Pilnie poszukujemy asystenta rodziny!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie poszukuje osoby na stanowisko

Asystenta rodziny (umowa zlecenie) od 1 lipca 2019 roku.

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie określone zgodnie z niżej wymienionymi przepisami:

– Ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

– Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny.

Wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony rozporządzeniem właściwego ministra oraz udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, obejmujące zakres programowy szkolenia określony rozporządzeniem właściwego ministra, a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

2) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,

3) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

4) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

1) prawo jazdy kat. B  i samochód;

2) umiejętność obsługi komputera,

3) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

4) solidność i rzetelność, dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej pracy,

5) nieposzlakowana opinia,

6) odporność na stres.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; problemów psychologicznych; wychowawczych z dziećmi;

5) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

6) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

7) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

8) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

9) udzielanie wsparcia dzieciom, a w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

10) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

11) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

12) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

13) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

16) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

17) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

18) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Warunki zatrudnienia:

  • Praca na umowę zlecenie od 1 lipca 2019 roku.
  • Praca w budynku przy ul. Rypińskiej 7 w Skrwilnie , 87-510 Skrwilno, siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie oraz na terenie gminy Skrwilno.
  • Praca asystenta rodziny wykonywana będzie w ramach umowy zlecenia w systemie zadaniowego czasu pracy, co oznacza pracę także w godzinach popołudniowych.
  • Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł także wykonywać wobec rodzin objętych asystą innych funkcji: kuratora sądowego, pedagoga, nauczyciela, wychowawcy, psychoterapeuty, nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym przyznawania świadczeń realizowanych przez GOPS w Skrwilnie.

Stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, jest stanowiskiem pomocniczym i obsługi, które nie wymaga przeprowadzenia konkursu do zatrudnienia.

 Termin i miejsce składania dokumentów:  Osoby zainteresowane  proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrwilnie ( pokój nr 2), ul. Rypińska 7, 87 – 510  Skrwilno lub przesłanie pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Asystent Rodziny”, w terminie do dnia  19 czerwca 2019 roku do godz. 15.00.

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Klauzula informacyjna

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.