Czyste powietrzeProgram Czyste Powietrze – ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie, informuje mieszkańców, że w związku z ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020r., poz. 1565 ) tut. Ośrodek wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego, miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej dla osób, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.

Powyższy program dotyczy dofinansowania wymiany starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (Dz. U. z 2020r. poz. 1565 – zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska).

W przypadku mieszkańców Gminy Skrwilno zaświadczenia wydawane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrwilnie, 87-510 Skrwilno ul. Rypińska 7, tel. 54 270 00 12 wew. 12.

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

Gospodarstwo domowe tworzą:

  1. osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  2. osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

  1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 lipca 2021 roku;
  2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Podsumowując powyższe wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w2019r. Natomiast począwszy od 1 sierpnia 2021r. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w2020r.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

  1. rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe – opisane powyżej
  2. gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa wart. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z2020 r. poz. 333).

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z1 ha przeliczeniowego w2019 r. wynosi 3244,00 zł (270,33 zł miesięcznie).

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane osoby fizycznej, oraz członków jej gospodarstwa domowego:

  • imię i nazwisko
  • numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • adres miejsca zamieszkania
  • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu o ile je posiada.

Żądając wydania zaświadczenia, osoba fizyczna składa oświadczenie potwierdzające, że Narodowy Fundusz lub Wojewódzki Fundusz wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania.