Zasiłek celowy

Wysokość i termin wypłat zasiłku celowego na rok 2020:

To świadczenia dla osób i rodzin przyznawane na zaspokojenie niezbędnych potrzeb,
w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw
w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Wysokość świadczenia

Ustawa nie określa wysokości zasiłku celowego. Kwota zasiłku ustalana jest z uwzględnieniem, z jednej strony sytuacji materialnej wnioskodawcy i celu na jaki zasiłek jest przyznany, z drugiej strony – możliwości finansowych ośrodka.


Zasiłek celowy przysługuje:

  1. osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe, której dochód jest niższy niż 634,00 zł miesięcznie,
  2. rodzinie, której dochód w przeliczeniu na osobę jest niższy niż 514,00 zł miesięcznie.W niektórych przypadkach zasiłek celowy przyznawany jest niezależnie od wysokości dochodu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych zasiłek celowy może być przyznany na pokrycie części lub całości wydatków na te świadczenia.

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego osobom, które w związku z załatwieniem ważnych spraw rodzinnych lub urzędowych muszą się udać do innej miejscowości. Bilet kredytowany jest wystawiony na konkretny dzień i trasę przejazdu, ważny jest z dokumentem tożsamości.

Zasiłek celowy może być przyznany także w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Kontrakt socjalny to umowa zawarta pomiędzy pracownikiem socjalnym
a osobą potrzebującą pomocy.

Osoby korzystające z pomocy społecznej po podpisaniu kontraktu socjalnego mogą zachować prawo do zasiłku celowego lub okresowego, nawet jeżeli w czasie trwania umowy znajdą pracę. Uprawnienie to przysługuje do terminu określonego w decyzji o przyznaniu świadczenia, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Poza ubieganiem się o zasiłek celowym przyznawany na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, możecie Państwo wnioskować również o zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej a także
o specjalny zasiłek celowy oraz zasiłek celowy na zasadach zwrotu.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

W takim przypadku zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

W takim przypadku zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w sytuacjach zupełnie wyjątkowych, zaistniałych w wyniku zdarzeń dotkliwych w skutkach i daleko ingerujących
w plany życiowe osoby albo rodziny).

Świadczenie to nie może wynosić więcej niż wysokość kryterium dochodowego osoby lub rodziny, czyli:

>  634,00 zł miesięcznie – w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe,

>  514,00 zł miesięcznie – w przypadku rodziny.

Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka –  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby. W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.

Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się
o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu.Brak zgody na jego przeprowadzenie jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania,
a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni. Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej
i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc.W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą zainteresowaną ustalany jest plan pomocy.