Świadczenie pielęgnacyjne

To świadczenie dla osób, które nie podejmują pracy lub z niej rezygnują, żeby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Wysokość świadczenia

> 2119,00 zł miesięcznie

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

 1.  matce albo ojca dziecka niepełnosprawnego,
 2. opiekunowi faktycznemu takiego dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka,
 3. osobie spokrewnionej z dzieckiem niepełnosprawnym, będącej dla niego rodziną zastępczą spokrewnioną,
 4. innym osobom (za wyjątkiem tych, które same są w znacznym stopniu niepełnosprawne), mającym obowiązek alimentacyjny w stosunku do swoich niepełnosprawnych krewnych, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, żeby opiekować się osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji.

W niektórych szczególnych przypadkach świadczenie pielęgnacyjne nie będzie przysługiwać, np. w sytuacji gdy osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego albo gdy dziecko wymagające opieki przebywa
w rodzinie zastępczej z nim niespokrewnionej.

Ograniczenia wiekowe

Od 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała albo nie później niż do ukończenia przez nią 18 roku życia, albo w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (w tym przypadku nie później niż do ukończenia przez osobę niepełnosprawną 25 lat).

 Kryterium dochodowe

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodów Państwa rodziny.

Żeby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego składa się
w urzędzie gminy lub miasta
 właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Do wniosku należy dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzeniadziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługiwać będzie Państwu do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia.

Nabywanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

 • Jeśli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego złożycie Państwo
  w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać od miesiąca,
  w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
   (jeśli był to np. kwiecień a wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego złożony został w czerwcu, zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwał od kwietnia).
 • Jeśli natomiast wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego złożyliście Państwo po upływie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie.