Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny

To zasiłek dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności lub starszego wieku na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich pielęgnacją.

Wysokość świadczenia

 • 153,00 zł miesięcznie

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia,
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 roku życia,
 4. osobie, która ukończyła 75 lat.

Prosimy pamiętać, że zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego, a także osobom przebywającym w instytucji, która zapewnia nieodpłatnie całodzienne utrzymanie.

Nie będzie przysługiwać również w sytuacji, gdy członek Państwa rodziny pobiera już tego rodzaju świadczenie za granicą, chyba że specjalne przepisy (o koordynacji systemów pomocy społecznej) lub też umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Kryterium dochodowe

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od dochodów Państwa rodziny.

Żeby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, potrzebne będzie złożenie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego składa się
w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Do wniosku należy dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzeniadziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
 • orzeczenie: o niepełnosprawnościlub o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty jej powstania lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty te nie są wymagane w przypadku ubiegania się o zasiłek pielęgnacyjny osoby, która ukończyła 75 lat.

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługiwać będzie Państwu do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia.

Nabywanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego po raz pierwszy:

 • Jeśli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego złożycie Państwo
  w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwać od miesiąca, w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (jeśli był to np. kwiecień a wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego złożony został w czerwcu, zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwał od kwietnia).
 • Jeśli natomiast wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego złożyliście Państwo po upływie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, zasiłek pielęgnacyjny będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie.