Dodatek mieszkaniowy

Osoby, które są w trudnej sytuacji materialnej, mogą skorzystać z dodatku mieszkaniowego. Jest to pomoc pieniężna, którą wypłaca gmina. Dodatek jest przyznawany według ściśle określonych kryteriów, zawartych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych z 21 czerwca 2001 r. Dodatek przysługuje: najemcom oraz podnajemcom mieszkań bez względu na to, kto jest ich właścicielem, dotyczy to mieszkań komunalnych, zakładowych czy wynajmowanych na wolnym rynku mieszkającym w mieszkaniach, do których mają spółdzielcze prawo własnościowe lub lokatorskie mieszkającym w mieszkaniach znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność, a także właścicielom samodzielnych mieszkań innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego mieszkania i ponoszącym wydatki związane z jego utrzymaniem, np. umowa użyczenia zajmującym mieszkanie bez takiego tytułu, oczekującym na przysługujące im mieszkanie zamienne lub socjalne.

Jednym z warunków przyznania dodatku mieszkaniowego jest udowodnienie, że wysokość miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka w rodzinie w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % przy gospodarstwie wieloosobowym. Przy ustalaniu prawa do dodatku bierze się pod uwagę wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się: świadczenia pomocy materialnej dla uczniów dodatku dla sierot zupełnych jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka pomocy w zakresie dożywiania zasiłku pielęgnacyjnego zasiłku okresowego z pomocy społecznej jednorazowych świadczeń pieniężnych i w naturze z pomocy społecznej dodatku mieszkaniowego zapomogi pieniężnej dla emerytów i rencistów, pobierających świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny.

Dla prowadzącego gospodarstwo rolne dochód ustalany jest na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z jednego hektara, który obecnie wynosi 2056,00 zł. Poza kryterium dochodowym, ubiegający się o dodatek mieszkaniowy musi spełnić kryterium wielkości zajmowanego mieszkania, które wynosi:

35 mkw. – osoba

40 mkw. – dwie osoby

45 mkw. – trzy osoby

55 mkw. – cztery osoby

65 mkw. – pięć osób

70 mkw. – sześć osób.

Dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 mkw. Wyższa
o maksymalnie 15 mkw. norma przysługuje niepełnosprawnemu na wózku inwalidzkim, lub jeśli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju. Decyduje o tym powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności. Jeżeli powierzchnia użytkowa mieszkania jest większa niż dopuszczają kryteria, dodatek może być przyznany gdy nie przekracza ona 30 % albo 50 % – jeśli powierzchnia pokoi z kuchnią w powierzchni użytkowej nie przekracza 60 %. Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy przygotować: wniosek o przyznanie dodatku dokumenty potwierdzające tytuł prawny do mieszkania deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego dokumenty potwierdzające wysokość dochodów z trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, tj.: – zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy – oświadczenie o dochodach osób zamieszkujących z wnioskodawcą (dotyczy osób wykonujących prace dorywcze, działalność gospodarczą, albo otrzymujących pomoc od rodziny czy dobrowolne alimenty) – trzy ostatnie odcinki emerytury lub renty lub wyciągi z banku – decyzję przyznającą świadczenia rodzinne – zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego) lub poświadczające niepobieranie stypendium.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na sześć miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zainteresowany otrzyma niekorzystną dla siebie decyzję, służy od niej odwołanie w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.