Zasiłek stały

To świadczenie pieniężne dla osób o niskich dochodach, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub w ogóle są niezdolne do pracy.

Wysokość świadczenia

dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe wysokość zasiłku to:
różnica pomiędzy kwotą 634,00 zł, a miesięcznym dochodem tej osoby,

> dla osoby w rodzinie:

różnica pomiędzy kwotą 514,00 zł, a miesięcznym dochodem na osobę
w takiej rodzinie.

Zasiłek nie może wynosić mniej niż 30 zł miesięcznie.W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe zasiłek nie może być wyższy niż 604,00 zł miesięcznie.

Zasiłek stały przysługuje:

  1. pełnoletniej osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub w ogóle niezdolnej do pracy np. z powodu niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy niż 542,00 zł miesięcznie,
  2. pełnoletniej osobie w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub w ogóle niezdolnej do pracy np. z powodu niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w jej rodzinie jest niższy niż 456,00zł miesięcznie.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione
i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące
i gospodarujące.

W przypadku osoby w rodzinie, uwzględnia się dochód osoby uprawnionej do zasiłku, jak również dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, dochód ten nie może przekroczyć kwoty 456 zł miesięcznie.

W szczególnych przypadkach zasiłek nie będzie przysługiwać: jeżeli osoba ubiegająca się o niego ma przyznaną rentę rodzinną, świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, a także gdy utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu zakończenia ustawowego okresu jego pobierania.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, a więc również zasiłku stałego nie przysługuje również osobie odbywającej karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób odbywających karę w systemie dozoru elektronicznego. Natomiast osobie tymczasowo aresztowanej prawo do świadczeń zostaje zawieszone, co oznacza, że za okres tymczasowego aresztowania świadczenia nie są wypłacane.