Zasiłek rodzinny

 

Zasiłek dla rodziców lub opiekunów dziecka na częściowe pokrycie wydatków związanych
z jego utrzymaniem.

 

 Wysokość zasiłku:

>  95,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku od urodzenia do ukończenia 5 lat,

> 124,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat,

> 135,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

 

Komu przysługuje zasiłek rodzinny:

 1. obojgu rodzicom dziecka lub jednemu z nich,
 2. opiekunowi prawnemu dziecka,
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka),
 4. osobie uczącej się, pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców (dotyczy to sytuacji, w której oboje rodzice takiej osoby nie żyją lub zobowiązani są płacić alimenty).

 

Ograniczenia wiekowe:

> do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole (w takim przypadku maksymalnie do czasu ukończenia przez nie 21 lat),

> w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukończenia przez nie 24 lat – jeżeli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej,

> w przypadku osoby pełnoletniej niebędącej na utrzymaniu rodziców do ukończenia przez nią 24 lat – jeżeli kontynuuje ona naukę w szkole lub w szkole wyższej.

 

Kryterium dochodowe:

> miesięczny dochód rodziny lub osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł w przeliczeniu na osobę.

Natomiast w przypadku gdy członkiem Państwa rodziny jest dziecko niepełnosprawne lub
w przypadku niepełnosprawnej osoby uczącej się, jeżeli:

> miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby nie przekracza kwoty 764,00 zł
w przeliczeniu na osobę.

 

Żeby otrzymać zasiłek rodzinny, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie.

Do wniosku należy dołączyć:

 • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych,
 • oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
 • formie opłacanego podatku,
 • wysokości przychodu,
 • stawce podatku,
 • wysokości opłaconego podatku

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

 • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych:
 • prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka lub osoby uczącej się do szkoły lub szkoły wyższej,
 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o okresie, na który został udzielony urlop wychowawczy, oraz o okresach zatrudnienia,
  • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia rodzinnego będącego przedmiotem wniosku.
 1. oraz:
 • w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia – oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę,
 • w przypadku dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku osoby uczącej się, której rodzice nie żyją – kopię aktów zgonu rodziców,
 • w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski – kopię karty pobytu,
 • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację wraz z zasądzonymi alimentami albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

 

Prosimy pamiętać, że o wszelkich zmianach, jakie mają wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, takich jak np. zmiana wysokości dochodu czy wyjazd członka Państwa rodziny za granicę, zmiana składu rodziny, jesteście Państwo zobowiązani powiadomić podmiot wypłacający zasiłek.

Prosimy mieć też na uwadze, że urząd ustalający Państwa prawo do świadczeń rodzinnych
w tym zasiłku rodzinnego może przeprowadzić dodatkowy wywiad w sytuacjach wątpliwości.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożyliście Państwo wniosek o ustalenie prawa do tego zasiłku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego.

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie na okres zasiłkowy trwający od
1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

 

Obecnie, gdy rodzina przekracza kryterium dochodowe w przeliczeniu na jednego członka rodziny 674,00 zł lub dla rodziny z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub stopniem niepełnosprawności umiarkowanym, albo znacznym kryterium to wynosi 764,00 zł prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego nie było przyznawane. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje zasada „ złotówka za złotówkę” co znaczy, że zasiłek rodzinny wraz z dodatkami będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego w pomniejszonej kwocie.

 

Mając prawo do zasiłku rodzinnego możecie Państwo ubiegać się
o następujące dodatki do tego zasiłku:

 

 1. 1dodatek z tytułu urodzenia się dziecka – 1000,00 zł,
 2. dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł,
 3. dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci; w przypadku dziecka niepełnosprawnego – 273,00 zł (nie więcej niż 546,00 zł na wszystkie dzieci),
 4. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł,
 5. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

– do 5. roku życia wynosi – 90,00 zł;

– powyżej 5. roku życia – 110,00 zł;,

 1. dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła wynosi – 113,00 zł;

– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła wynosi – 69,00 zł,

 1. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł jednorazowo w wrześniu.