Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka

 

Wysokość świadczenia

1000,00 zł na jedno dziecko, jednorazowo

WAŻNE!

Przysługuje na każde dziecko (urodzone przy jednym porodzie lub adoptowane).

Komu przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:

  1. matce lub ojcu dziecka,
  2. opiekunowi prawnemu dziecka,
  3. opiekunowi faktycznemu dziecka, tzn. osobie faktycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję tego dziecka.

Taki rodzaj zapomogi otrzymają Państwo, jeżeli:

> dochód rodziny w poprzedzającym roku rozliczeniowym nie przekraczał 1922,00 zł miesięcznie netto w przeliczeniu na osobę,

> matka dziecka nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu pozostawała pod opieką medyczną.

UWAGA!

Należy mieć na względzie, że nawet spełniając wszystkie wymagane warunki, nie otrzymacie Państwo prawa do zapomogi, jeżeli członkowi Państwa rodziny przysługuje inne świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka za granicą.

Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest samoistnym świadczeniem, przyznawanym niezależnie od prawa do zasiłku rodzinnego czy innych świadczeń.

Wniosek o przyznanie zapomogi trzeba złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, faktyczną lub adoptowanego –
w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia taką formą opieki, jednak nie później niż do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie.

 

Do wniosku należy dołączyć:

  1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka(w praktyce: na podstawie okazanego oryginalnego dokumentu sporządzana jest kopia załączana do wniosku, co oznacza, że oryginał aktu będziecie mogli Państwo zachować dla siebie),
  1. zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu wystawione przez lekarza lub położną (oczywiście punkt ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także tych, które dziecko adoptowały).
  • własne oświadczenia i członków Państwa rodziny o dochodzie:
  • oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych,
  • oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości gospodarstwa rolnego.