Specjalny zasiłek opiekuńczy

To wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. świadczenie dla najbliższych członków rodziny osoby niepełnosprawnej lub wymagającej stałej opieki, które rezygnują ze swojej pracy
w związku z koniecznością opiekowania się tą osobą.

Wysokość świadczenia

> 520,00 zł miesięcznie 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:

 1. osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (przez co należy rozumieć obowiązek utrzymania oraz dostarczenia środków wychowania), tzn. przede wszystkim krewnym w linii prostej i rodzeństwu, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub pracy zarobkowej.

W związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W niektórych przypadkach specjalny zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwać, np.
w sytuacji gdy osoba sprawująca opiekę ma już ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku stałego czy renty socjalnej, albo np. gdy dziecko wymagające opieki przebywa w rodzinnym domu dziecka.

Kryterium dochodowe

Taki rodzaj świadczenia otrzymają Państwo, jeżeli:

> wysokość łącznego dochodu rodziny osoby sprawującej opiekę i rodziny osoby wymagającej opieki nie przekracza kwoty 764,00 zł netto miesięcznie
w przeliczeniu na osobę.

Przy ustalaniu uprawnień do specjalnego zasiłku opiekuńczego brane są pod uwagę dochody rodziny osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (trwa on od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

W niektórych przypadkach zmiany sytuacji dochodowej rodziny, dochód ten będzie powiększony o dochód uzyskany lub pomniejszony o dochód utracony.

Żeby otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy potrzebne będzie złożenie wniosku
o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
.

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego składa się
w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • oraz zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach.

 Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy trwający od
1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, wówczas prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługiwać będzie Państwu do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia (nie dłużej niż do końca okresu zasiłkowego).

 • Jeśli wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego złożycie Państwo w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub jego stopniu, specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać od miesiąca,
  w którym wpłynął wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności
  (jeśli był to np. kwiecień a wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego złożony został w czerwcu, zasiłek ten będzie przysługiwał od kwietnia.)
 • Jeśli natomiast wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego złożyliście Państwo po upływie trzech miesięcy od wydania orzeczenia
  o niepełnosprawności lub jego stopniu,specjalny zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej
  z tytułu śmierci małżonka, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów, sama posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoba sprawująca opiekę ma już ustalone prawo do takiego zasiłku
  lub do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma już ustalone prawo do takiego zasiłku albo też ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem,  w rodzinnym domu dziecka albo
  w placówce zapewniającej całodobową opiekę i przebywa w niej przez więcej niż 5 dni
  w tygodniu,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 • na osobę wymagającą opieki jest już ustalone prawo do takiego zasiłku albo też prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub do świadczenia pielęgnacyjnego,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że specjalne przepisy (o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) lub dwustronne umowy miedzy krajami stanowią inaczej,
 • osoba sprawująca opiekę podjęła zatrudnienie,
 • wygasło okresowe orzeczenie o niepełnosprawności osoby wymagającej opieki.