Zasiłek okresowy

To świadczenie pieniężne przyznawane na określony czas osobom lub rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych np. z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, czy bezrobocia.

Wysokość świadczenia:

>  w przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe  maksymalna wysokość zasiłku okresowego to: 514,00 zł miesięcznie

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy pomiędzy kwotą kryterium dochodowego wynoszącą 634,00 zł, a miesięcznym dochodem tej osoby, a także niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

>  w przypadku rodziny maksymalna wysokość zasiłku to:
różnica pomiędzy kwotą kryterium dochodowego wynoszącą 514,00 zł, a miesięcznym dochodem na osobę w tej rodzinie

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % tej różnicy a także niższa niż 20,00 zł miesięcznie.

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego oraz może podwyższyć kwoty kryteriów dochodowych, uprawniających do zasiłków okresowego i celowego.

Zasiłek okresowy przysługuje:

  1. osobie samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe, której dochód jest niższy niż 634,00 zł miesięcznie,
  2. rodzinie, której dochód w przeliczeniu na osobę jest niższy niż 514,00 zł miesięcznie.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zasiłek okresowy może być przyznany osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających w/w kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego (np. w przypadku dziecka –  jego rodziców albo opiekunów prawnych) lub innej osoby.W niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.

Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach pilnych – w jej miejscu pobytu.

Brak zgody na jego przeprowadzenie jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach wymagających szybkiego udzielenia pomocy – w terminie 2 dni. Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o pomoc. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z osobą zainteresowaną ustalany jest plan pomocy.

 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

w pomocy społecznej podejście do osoby lub rodziny jest bardzo zindywidualizowane
i każdy przypadek rozpatrywany jest odrębnie.

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

W przypadku podjęcia zatrudnienia przez osobę pobierającą zasiłek okresowy, może być on wypłacany nadal niezależnie od dochodu, do końca trwania okresu, na jaki został on przyznany, jednak nie dłużej niż do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba została zatrudniona.
W takiej sytuacji zasiłek okresowy jest wypłacany niezależnie od dochodu nie częściej niż raz na 2 lata.