Wypłata dodatku osłonowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje o wypłacie dodatku osłonowego w dniu 28.05.2024 r. wnioskodawcom, którzy złożyli wniosek  do 31.04.2024 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Ogłoszenie o naborze na SUO

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi nr 2/2024

Dodano: 22.05.2024r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla dziecka – całościowe zaburzenia rozwoju.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r., poz. 1598) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie poszukuje osób do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy.

Charakter umowy: umowa zlecenie dla osób fizycznych lub umowa cywilno-prawna dla działalności gospodarczej.

Okres obowiązywania umowy: od czerwca 2024 roku do grudnia 2024 roku.

Usługi przez specjalistę będą świadczone w miejscu zamieszkania dziecka, w wymiarze:

 • Logopeda – 2 godziny tygodniowo,
 • Trening terapii sensorycznej – 3 godziny tygodniowo,
 • Trening Umiejętności Społecznych – 4 godziny tygodniowo,
 • Psycholog – 2 godziny tygodniowo.

Ogólny zakres wykonywanych czynności:

Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych.

Niezbędne wymagania:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
  1) szpitalu psychiatrycznym;
  2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
  4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
  5) zakładzie rehabilitacji;
  6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 1. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
 2. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:
  1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
  2) kształtowania nawyków celowej aktywności,
  3) prowadzenia treningu zachowań społecznych,
  4) w zakresie terapii zaburzeń sensorycznych, neurologopedii dla dziecka autystycznego w okresie szkolnym  w wymiarze.
  5) posiadanie nieposzlakowanej opinii.
  6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
  7) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Umiejętności organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
 3. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.
 4. Zrównoważenie emocjonalne.
 5. Odporność na trudne sytuacje i stres.
 6. Prawo jazdy kat. B.

Oferta powinna zawierać:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
 2. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
 3. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 4. Oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych, własnoręcznie podpisane: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skrwilnie z godnie z ustawą z dnia10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1781) .
 7. Ofertę cenową za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (Załącznik nr 1).

Rekrutacja zostanie przeprowadzona dwuetapowo:


Etap 1 – weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
Etap 2 – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu zostaną poinformowani telefonicznie.

Oferty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną do dnia 20.06.2024r. na adres Zleceniodawcy w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Dotyczy naboru na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 2/2024” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie Rypińska 7, 87 – 510 Skrwilno, pokój nr 2.

Informacja merytoryczna pod nr tel.: 54 270 00 12 lub 881 469 989 – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie, Zofia Malanowska.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej GOPS w Skrwilnie www.gops.skrwilno.pl

SUO- formularz ofertowy

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje, że w dniu 20.05.2024 r. nastąpi realizacja wypłat na rachunki bankowe zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Wypłata dodatku osłonowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje o wypłacie dodatku osłonowego w dniu 14.05.2024 r. wnioskodawcom, którzy złożyli wniosek  do 28.04.2024 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie informuje o konieczności złożenia faktur lub rachunków do wysokości przyznanej kwoty stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 do dnia 24.05.2024 r.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności | Dodaj komentarz