Świadczenie wychowawcze (500+)

WAŻNE!!!

Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie nowe sprawy związane ze świadczeniem wychowawczych należy załatwiać z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Wysokość świadczenia wychowawczego

Świadczenie wychowawcze wynosi 500,00 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia.

Program „Rodzina 500+” jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin, wzmocnił je i nadał należny priorytet.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.
Rozszerzona formuła Programu pozwala na poprawę jakości życia wszystkich polskich rodzin mających dzieci na utrzymaniu i stanowi dopełnienie kompleksowej polityki państwa wobec rodzin.
  • Program „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 – bez kryterium dochodowego
    Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
  • Program „Rodzina 500+” do 30 czerwca 2019 – z kryterium dochodowym na pierwsze dziecko