Statut


Statut
– akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego.

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie został przyjęty uchwałą Rady Gminy w Skrwilnie NR XXVI/144/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie.

Obecne zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie zostały spowodowane koniecznością dostosowania ich do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i podyktowane są także, wyznaczeniem przez organy gminy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie do realizacji zadań będących w kompetencji gminy.

W dniu 20 grudnia 2017 roku podjęto uchwałę Nr XXXI/204/17 Rady Gminy Skrwilno
w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie.

Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie