Dodatek osłonowy w 2024 roku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenie przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo  1 500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Przez dochód, należy rozumieć treść art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnychza 2022 rok.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego wynosi:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,00 zł  – 286,00 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł – 429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł – 607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł – 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o których mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023r. poz.2496)

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie także tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy będzie wypłacony jednorazowo (w wysokości jak wyżej) w terminie do dnia 30 czerwca 2024r.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać w terminie do 30 kwietnia 2024r.:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),
  • tradycyjnie (papierowo):
  • osobiście – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skrwilnie pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu Gminy,
  • za pośrednictwem poczty – wnioski o świadczenie oraz pozostałą korespondencję można przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrwilnie ul. Rypińska 7, 87 – 510 Skrwilno.

Uwaga! Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy, wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Ważne! W przypadku gdy wnioskodawca złożył wiosek o dodatek osłonowy i nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać w siedzibie GOPS-Referat Świadczeń Rodzinnych, pokój nr 4.

Jednocześnie informujemy, że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy: podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym ( Dz.U. 2023r.poz. 759).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.