Usługi sąsiedzkie 2023

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, wprowadziła pojęcie usługi sąsiedzkiej. Sąsiedzka pomoc seniorom, która może być świadczona w formie:

 • pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • podstawowej opieki higieniczno-pielęgnacyjnej,
 • zaspokojenia kontaktu z otoczeniem.

Sprawność seniora nie zawsze pozwala na regularne zakupy czy spotkania poza domem, ale ustawa przewiduje, że wynagrodzenie będzie należne opiekunowi także w takich przypadkach. Ustawodawca opiekę higieniczno-pielęgnacyjną rozumie jako wsparcie niewymagające specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, więc pomoc sąsiedzka będzie mogła być świadczona przez niemal wszystkie osoby z najbliższego otoczenia seniora. Osoba świadcząca usługi sąsiedzkie musi spełniać pewne wymagania. Powinna ona przede wszystkim:

 • być pełnoletnia;
 • nie być członkiem rodziny seniora;
 • mieszkać w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania seniora, ale nie z nim;
 • mieć ukończony kurs pierwszej pomocy;
 • zostać zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich i samego seniora.

Organizatorem usługi sąsiedzkiej może być gmina lub firma przez nią wyznaczona. To jeden z tych podmiotów będzie musiał dbać o przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy lub wziąć odpowiedzialność za ich brak.

Ta forma wsparcia co do zasady kierowana jest do osób samotnych, które spełniają każdy z trzech warunków:

 • samotnie gospodarują,
 • nie pozostają w związku małżeńskim,
 • nie posiadają wstępnych i zstępnych.

Jeśli gmina zdecyduje, to taka usługa sąsiedzka będzie mogła być świadczona przez współmałżonka danej osoby, o ile mieszka ona oddzielnie. Ustawa również w takich przypadkach daje gminom prawo wypłaty wynagrodzenia za opiekę seniorowi.

Ustawa nie określa natomiast konkretnych kwot. To gmina na mocy uchwały rady gminy zdecyduje o formie usług sąsiedzkich i wysokości wynagrodzenia dla opiekuna. Co ważne, ani w przypadku opiekuna, ani seniora, nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Gmina w uchwale zdecyduje o szczegółach związanych z pomocą sąsiedzką, takich jak: kwestia wymiaru i zakresu pracy opiekuna, sposobu rozliczania z usługi sąsiedzkiej i czy będzie to rozliczenie godzinowe, czy ryczałtowe oraz czy usługę sąsiedzką będą mogły świadczyć także osoby o kierunkowym wykształceniu i współmałżonkowie seniorów.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, która przewiduje odpłatne usługi sąsiedzkie, wchodzi w życie od 1 listopada 2023 roku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.